نام پدر : نصرالله
سال تولد : 1332
محل تولد : بجنورد

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (بجنورد)
تعداد آراء : 38,198 درصد آراء : 87.80