نام پدر : حسین
سال تولد : 1321
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,634,007 درصد آراء : 46.70