نام پدر : اسماعیل
سال تولد : 1327
محل تولد : شادگان

حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر / شادگان)
تعداد آراء : 62,863 درصد آراء : 38.00
حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر / شادگان)
تعداد آراء : 62,863 درصد آراء : 38.00