نام پدر : حسین
سال تولد : 1307
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 2,134,434 درصد آراء : 67.40