نام پدر : حسین
سال تولد : 1325
محل تولد : گناباد

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی ()
تعداد آراء : 23,880 درصد آراء : 69.20