نام پدر : غریب
سال تولد : 1332

حوزه انتخابیه : خوزستان (بندرماهشهر)
تعداد آراء : 23,813 درصد آراء : 51.80