نام پدر : مسلم
سال تولد : 1327
محل تولد : قم

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (سراب)
تعداد آراء : 29,167 درصد آراء : 54.50
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (سراب)
تعداد آراء : 29,167 درصد آراء : 54.50