نام پدر : سیدحسن
سال تولد : 1321

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,634,007 درصد آراء : 44.70