نام پدر : سیدعلی‌اصغر
سال تولد : 1320

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد)
تعداد آراء : 259,761 درصد آراء : 76.60