نام پدر : سیدحسین
سال تولد : 1320
محل تولد : قزوین

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 2,134,434 درصد آراء : 58.00