نام پدر : سیدسالم
سال تولد : 1332
محل تولد : آبادان

حوزه انتخابیه : خوزستان (دشت آزادگان)
تعداد آراء : 28,134 درصد آراء : 89.30