نام پدر : میرمحمد
سال تولد : 1309

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (اردبیل)
تعداد آراء : 85,012 درصد آراء : 56.60