نام پدر : عباس
سال تولد : 1303
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 2,583,252 درصد آراء : 60.90