سیدعطاءالله مهاجرانی

مسیر شما: نمایندگان سیدعطاءالله مهاجرانی
سیدعطاءالله مهاجرانی

نماینده اول، فارس (شیراز)

اطلاعات شخصی
سال تولد : 1333
شهر تولد : اراک
نام پدر : آقانور

سیدعطاءالله مهاجرانی

نماینده اول، فارس (شیراز)
  نمایندگان حوزه انتخابی " فارس ، دوره اول"