نام پدر : سیدعبدالله
سال تولد : 1309

حوزه انتخابیه : مرکزی (اراک)
تعداد آراء : 133,659 درصد آراء : 83.90
حوزه انتخابیه : مرکزی (اراک)
تعداد آراء : 133,659 درصد آراء : 83.90