نام پدر : سیداحمد
سال تولد : 1318
محل تولد : تبریز

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (تبریز)
تعداد آراء : 186,602 درصد آراء : 69.30