نام پدر : سیدابوالفضل
سال تولد : 1312
محل تولد : اراک

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کنگاور)
تعداد آراء : 18,457 درصد آراء : 66.40