نام پدر : رجبعلی
سال تولد : 1328

حوزه انتخابیه : اصفهان (نجف آباد)
تعداد آراء : 72,720 درصد آراء : 89.90
حوزه انتخابیه : اصفهان (نجف آباد)
تعداد آراء : 72,720 درصد آراء : 89.90