نام پدر : عبدالله
سال تولد : 1326

حوزه انتخابیه : کردستان (مریوان)
تعداد آراء : 37,291 درصد آراء : 52.60