نام پدر : ابوالقاسم
سال تولد : 1314
محل تولد : نور

حوزه انتخابیه : مازندران (محمود آباد / نور)
تعداد آراء : 29,021 درصد آراء : 67.10