نام پدر : میرعزیز
سال تولد : 1329
محل تولد : قم

حوزه انتخابیه : خوزستان (اندیمشک / شوش)
تعداد آراء : 54,502 درصد آراء : 77.90