نام پدر : نصرالله
سال تولد : 1331
محل تولد : آبادان

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 84,574 درصد آراء : 43.80