مهدی نصیری لاری

مسیر شما: نمایندگان مهدی نصیری لاری
مهدی نصیری  لاری

نماینده اول، فارس (لارستان)

اطلاعات شخصی
سال تولد : 1312
نام پدر : حبیب

مهدی نصیری لاری

نماینده اول، فارس (لارستان)
  نمایندگان حوزه انتخابی " فارس ، دوره اول"