نام پدر : علی بابا
سال تولد : 1334
محل تولد : کازرون

حوزه انتخابیه : فارس (کازرون)
تعداد آراء : 44,617 درصد آراء : 50.60