نام پدر : رضاقلی
سال تولد : 1326
محل تولد : آمل

حوزه انتخابیه : مازندران (آمل)
تعداد آراء : 44,897 درصد آراء : 65.70