نام پدر : میرداود
سال تولد : 1311

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ارومیه)
تعداد آراء : 168,849 درصد آراء : 50.20