نام پدر : مهدی
سال تولد : 1306

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (کلیبر)
تعداد آراء : 21,690 درصد آراء : 76.10