نام پدر : علی‌اصغر
سال تولد : 1324
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,634,007 درصد آراء : 52.50