نام پدر : محمدعلی
سال تولد : 1331
محل تولد : خمین


حوزه انتخابیه : کردستان (قروه)
تعداد آراء : 31,716 درصد آراء : 56.60