نام پدر : غلامحسین
سال تولد : 1327

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,634,007 درصد آراء : 47.40
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,634,007 درصد آراء : 47.40