نام پدر : سیدعلی
سال تولد : 1331
محل تولد : ورامین

حوزه انتخابیه : تهران (شهریار)
تعداد آراء : 35,332 درصد آراء : 55.30