نام پدر : محمود
سال تولد : 1290

حوزه انتخابیه : مرکزی (اراک)
تعداد آراء : 103,348 درصد آراء : 55.20