نام پدر : ابراهیم
سال تولد : 1323
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : کرمان (بم)
تعداد آراء : 24,349 درصد آراء : 79.90