نام پدر : محمدهاشم
سال تولد : 1328

حوزه انتخابیه : مازندران (تنکابن)
تعداد آراء : 43,120 درصد آراء : 73.50