نام پدر : ابراهیم
سال تولد : 1321
محل تولد : اصفهان

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان ارامنه شمال کشور)
تعداد آراء : 31,464 درصد آراء : 65.60