نام پدر : حبیب الله
سال تولد : 1324
محل تولد : دماوند

حوزه انتخابیه : تهران (دماوند)
تعداد آراء : 29,797 درصد آراء : 52.20