نام پدر : سیدمحمدحسین
سال تولد : 1315
محل تولد : رفسنجان

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد)
تعداد آراء : 472,426 درصد آراء : 51.50