حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (شبستر)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۰ " علی مطهری"