حوزه انتخابیه : بوشهر (دشتستان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۲طرح / لایحه امضا شده توسط " ایوب پایری مقدم‌ فرد"