حوزه انتخابیه : گلستان (آق قلا / گرگان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۹ " عبدالحسین ناصری"