حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (فاروج / قوچان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۲ " نصراله کمالیان"