آقای یعقوب جدگال نام پدر : علی
سال تولد : 1348

تسلط بر زبان (های) :

اردو

سوابق و فعالیت ها:
- معاون آموزشگاه چابهار


تحصیلات:
- کارشناسی آموزشی ابتدایی

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (جابهار / نیکشهر)
تعداد آراء : 63,452 درصد آراء : 40.25

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال سوم : دبیر دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (جابهار / نیکشهر)
تعداد آراء : 71,448 درصد آراء : 53.70