آقای مهدی عیسی زاده نام پدر : احمدعلی
سال تولد : 1341


سوابق و فعالیت ها:
-عضو ناظر هیات عالی گزینش
معلمان و کارکنان آموزش و
پرورش

تحصیلات:
- دکتری مدیریت دفاعی

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (میاندوآب)

عضویت در کمیسیون

سال اول : رئیس کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴ "آقای مهدی عیسی زاده"

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب)
تعداد آراء : 75,481 درصد آراء : 33.73

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اجتماعی سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ "آقای مهدی عیسی زاده"

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۵ "آقای مهدی عیسی زاده"