حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
توضیحات : قبل از افتتائ مجلس فوت کرد.