حوزه انتخابیه : مازندران (تنکابن)
توضیحات : در تاریخ .ا/2/252ا از نمایندگی استعفا داد و به سمت وزیر مشاور برگزیده شد. در ابانماه 252ا اقای منصور ناصرخلعتبری به جای او انتخاب شد.
حوزه انتخابیه : مازندران (تنکابن)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : مازندران (تنکابن)
توضیحات : -