حوزه انتخابیه : همدان (همدان)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : همدان (همدان)
توضیحات : اولین نماینده بود که از شهرستانها به مجلس رسید.