حوزه انتخابیه : تهران (شهرری)
توضیحات : در جلسه 94 مورخ 8ا/2ا/242ا به سمت وزیر مشاور به مجلس معرفی شد.