حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر)
توضیحات : فوت شد.
حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر)
توضیحات : -