حوزه انتخابیه : کرمان (سیرجان)
توضیحات : پدر اقای دکتر بقائی کرمانی .