حوزه انتخابیه : خوزستان (دشت آزادگان)
توضیحات : انتخابات انجام نشد.